OBCHODNÉ PODMIENKY

Obchodné podmienky

  1. Objednanie tovaru – uzavretie kúpnej zmluvy

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné vzťahy medzi Anona N Design.sk  (Nina Macošková) so sídlom Hviezdoslavova 2192/59, 96301 Krupina, IČO: 54341353, (ďalej ako „predávajúci“) a zákazníkom (ďalej ako „kupujúci“) pri predaji a kúpe tovaru prostredníctvom internetového obchodu. Tieto všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy uzavretej vo forme ponuky zo strany predávajúceho a objednávky na dodanie tovaru zo strany kupujúceho.

1.2 Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká odoslaním vyplneného formulára elektronickej objednávky (ďalej ako „objednávka“) kupujúcim predávajúcemu. V objednávke musia byť vyplnené tieto údaje:

– identifikačné údaje kupujúceho (t. j. meno a priezvisko, presná a úplná adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo),
– špecifikácia objednaného tovaru (t. j. názov tovaru, veľkosť, farba a pod.) a jeho množstvo (t. j. počet objednaných kusov),
– cena a spôsob platby za tovar.
Na objednávku kupujúceho, ktorá neobsahuje údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy a dodanie tovaru, predávajúci neprihliada. Uzavretie kúpnej zmluvy bude kupujúcemu potvrdené zaslaním stručnej správy na e-mailovú adresu, ktorú uvedie v objednávke.

1.3 Odoslaním objednávky kupujúci uzatvára kúpnu zmluvu na vybraný tovar a vstupuje tým do zmluvného vzťahu s predávajúcim, ktorý sa riadi týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. Odoslaním objednávky kupujúci tieto všeobecné obchodné podmienky predávajúceho bez výhrad prijíma.

 1. Odstúpenie kupujúceho od zmluvy

2.1 Kupujúci nemá právo odstúpiť od zmluvy, ak ide o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho a určeného osobitne pre jedného kupujúceho (t. j. ak ide o produkt zhotovený na základe predlohy, ktorou je zaslaná fotka, náčrt, skica, alebo iný podklad zaslaný na spracovanie).

2.2 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy iba na základe objektívnych dôvodov súvisiacich s poškodením tovaru pri doručení podľa platného reklamačného poriadku, alebo v súvislosti s inou očividnou vadou výrobku. Odstúpenie od zmluvy nie je možné v prípade nefunkčnosti výrobky pri jeho nesprávnom použití.

2.3 V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný vrátiť tovar predávajúcemu nepoužitý s dokladom o jeho zakúpení u predávajúceho (faktúrou). Tovar je potrebné zaslať na adresu sídla predávajúceho doporučene a poistený (predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu alebo poškodenie počas prepravy). Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

2.4 V prípade odstúpenia od zmluvy je predávajúci povinný:
a) prevziať tovar späť,
b) informovať kupujúceho o riešení na základe reklamačných podmienok

 1. Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

3.1 Spôsob dodania tovaru je prostredníctvom kuriérskej spoločnosti Packeta alebo osobný odber v Krupine, podľa výberu kupujúceho a špecifikácie v objednávke.

3.2 Cena poštovného a balného na miesto dodania uvedené kupujúcim v objednávke je závislá od vybranej alternatívy spôsobu dodania tovaru. Kupujúci je o tejto cene informovaný pred finálnym potvrdením objednávky a je uvádzaná aj v doručenej faktúre.

3.3 Po dohode posielame tovar do zahraničia, pre zaslanie mimo SK nás prosím kontaktujte.

3.4 Tovar je počas prepravy poistený pre prípad poškodenia a straty, pričom toto poistenie je zahrnuté v cene poštovného a balného.

3.5 Dodanie tovaru kupujúcemu bude podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom čase podľa charakteru objednaného tovaru. Informácia o predpokladanej dobe dodania je uvedená v objednávke.

3.6 Miesto dodania tovaru si stanoví kupujúci pri objednávaní tovaru. Za splnenie dodania tovaru sa považuje jeho doručenie na adresu uvedenú v objednávke kupujúceho.

3.7 Dodaný tovar zostáva až do jeho úplného zaplatenia kupujúcim vlastníctvom predávajúceho.

3.8 V prípade neprebratia tovaru kupujúcim si predávajúci vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručovania.

3.9 Predávajúci vystaví k objednanému tovaru faktúru, ktorú zašle kupujúcemu elektronickou formou na mailovú adresu kupujúceho zadanú v objednávke, alebo fyzicky vytlačenú a pribalenú k objednávke.

 1. Platobné podmienky

4.1 Ceny výrobkov uvedené na internetovej stránke sú pre kupujúceho konečné. Predložením poukážky na zľavu môže kupujúci u predávajúceho uplatniť nárok na zľavu z kúpnej ceny vo výške uvedenej na poukážke.

4.2 Kupujúci je povinný uhradiť cenu tovaru podľa spôsobu platby, ktorý si zvolí.

 1. Ďalšie zmluvné podmienky

5.1 Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a dohodnúť sa na náhradnom plnení.

 1. Zodpovednosť za poškodenie – reklamácie

6.1 Kupujúci je povinný tovar pri jeho prevzatí prehliadnuť. Pokiaľ zistí mechanické poškodenie obalu tovaru, je kupujúci povinný stav tovaru skontrolovať a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení, ktorý podpíše spolu so zástupcom dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie počas dopravy tovaru kupujúcemu nesie dopravca, keďže tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude kupujúcemu po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok.

6.2 Predávajúci zodpovedá za poškodenie, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim a počas záručnej doby. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru spôsobené jeho používaním. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené nesprávnou manipuláciou a údržbou tovaru, ktorá nie je v súlade s inštrukciami, ktoré zasiela predávajúci kupujúcemu spolu s doručeným tovarom.

6.3 Pokiaľ kupujúci zistí poškodenie, za ktoré zodpovedá predávajúci, je povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu u predávajúceho.

POSTUP REKLAMÁCIE:
1. Čo najskôr nás informovať e-mailom alebo telefonicky.
2. Poslať produkt späť na adresu firmy: Nina Macošková, Hviezdoslavova 2192/59 Krupina 96301.

Reklamácie sa riešia v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

6.4 Odstrániteľné poškodenie:
6.4.1 Ak ide o poškodenie, ktoré možno odstrániť, kupujúci má právo, aby bolo bezplatne, včas a riadne odstránené. Predávajúci je povinný poškodenie bez zbytočného odkladu odstrániť.
6.4.2 Kupujúci môže namiesto odstránenia poškodenia požadovať výmenu veci, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť poškodenia.
6.4.3 Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia poškodenia vymeniť chybnú vec za bezchybnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
6.4.4 Ak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa poškodenia po oprave alebo pre väčší počet poškodení vec riadne užívať, má právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť, t. j. právo na vrátenie kúpnej ceny (právo výberu má kupujúci).

6.5 Neodstrániteľné poškodenie:
6.5.1 Ak ide o poškodenie, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, kupujúci má právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť (právo výberu má kupujúci).
6.5.2 Ak ide o iné neodstrániteľné chyby (t. j. také, ktoré nebránia tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby), kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny veci.

6.6 Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o odôvodnenosti reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty, ak reklamácia nebola vybavená, má kupujúci rovnaké práva, akoby išlo o poškodenie, ktoré nemožno odstrániť.

6.7 Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu doklad o reklamácii a o spôsobe jej vybavenia, a to aj vtedy, ak reklamácii nevyhovie na mieste a v celom jej rozsahu.

6.8 Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za poškodenie až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene veci, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci.

6.9 Kupujúci má právo na náhradu potrebných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práva za zodpovednosti za poškodenie. Toto právo treba uplatniť u predávajúceho najneskôr do jedného mesiaca po uplynutí doby, v ktorej treba vytknúť poškodenie; inak právo zanikne.

 1. Osobné údaje

7.1 Pre rýchle a efektívne fungovanie objednávania a dodávania tovaru spracúva predávajúci osobné údaje kupujúcich, ktoré mu poskytnú v objednávke. Získané osobné údaje predávajúci nezverejňuje, nesprístupňuje ani neposkytuje tretím osobám a chráni ich pred poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

7.2 Odoslaním objednávky kupujúci udeľuje predávajúcemu v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy predávajúcim. Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné. Kupujúci má právo svoj súhlas odvolať a to písomnou formou na adresu sídla predávajúceho a ďalej právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, právo na odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracovania.

 1. Záverečné ustanovenia

8.1 Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie objednávky kupujúceho predávajúcemu z technických príčin nespočívajúcich na strane predávajúceho.

8.2 Predávajúci nezodpovedá za výber predlohy, ktorou je zaslaná fotka, náčrt, či obrázok kupujúcim. Ak si kupujúci vyberie predlohu tovaru s vulgárnym, neprípustným príp. zakázaným motívom, predávajúci nie je povinný tovar vyhotoviť a dodať kupujúcemu. V takom prípade predávajúci o tejto skutočnosti kupujúceho informuje.

8.3 Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

8.4 Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 12.7.2023.

Doprava platba

Anona N Design.sk ponúka nasledovné možnosti dopravy a platby:

 1. Osobný odber na adrese Hviezdoslavova 2192/59 96301 Krupina  – ZADARMO.
  Príprava objednávky si vyžaduje minimálne 1-2 pracovné dni. Zákazník je informovaný (telefonicky/mailom/správou) o tom, že je objednávka pripravená na vyzdvihnutie.
  Za objednávku je možné platiť:
  a) vopred bankovým prevodom na účet SK16 8360 5207 0042 0769 2946 s uvedením čísla objednávky ako variabilného symbolu
  b) na mieste v hotovosti
 2. Kuriér Packeta ponúka doručenie balíku na adresu, alebo na výdajné miesto – Packeta Pick Up Point, kde si zákazník môže balík počas 5 pracovných dní od doručenia vyzdvihnúť. Cena prepravy je 4,35€ za balík do 5kg. V prípade, že sa jedná o nadrozmerný balík, Anona N Design.sk si vyhradzuje právo objednávku rozdeliť na viacero menších balíkov, čím sa cena dopravy upravuje podľa počtu odosielaných balíkov. Zákazník bude o tejto skutočnosti vopred informovaný.

Platba je možná bankovým prevodom vopred zadarmo alebo dobierkou spoplatnenou sumou 1,00€.

Doprava kuriérom je zdarma pri nákupe nad 100€ (platí pre dopravu v rámci SR a pre 1ks prepravovaného balíku s váhovým a rozmerovým limitom, ako je uvedené vyššie).

Kuriér Packeta neprepravuje počas štátnych sviatkov ani počas soboty a nedele.

Pri platbe prevodom sa objednávka začne vybavovať až po pripísaní čiastky na účet. Platbu treba uhradiť na bankový účet: SK16 8360 5207 0042 0769 2946 

a uviesť variabilný symbol: číslo objednávky.

Dodanie je možné aj do ostatných krajín EÚ. Platba je v takomto prípade možná iba prevodom vopred. Ceny dopravy do ostatných krajín EÚ na dotaz.

Ochrana osobných údajov

 • k spracovávaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo
 • Vaše osobné údaje sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme
 • všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi zo strany prevádzkovateľa, sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazaní mlčanlivosťou
 • získavame od Vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu, na základe ktorého ste nás kontaktovali
 • môžete nás kedykoľvek požiadať o vymazanie histórie našej e-mailovej komunikácie a to e-mailom, písomne alebo telefonicky

 

1.

Prevádzkovateľ internetovej stránky anonandesign.sk

Nina Macošková

sídlo: Hviezdoslavova 2192/59, 96301 Krupina

IČO: 54261988

DIČ: 1124057077

 • prevádzkovateľ získava osobné údaje prostredníctvom internetovej stránky anonandesign.sk

 

2.

Účel spracúvania osobných údajov

 • účelom spracúvania osobných údajov sú predzmluvné vzťahy
 • účelom spracúvania osobných údajov je identifikácia zákazníkov
 • účelom spracúvania osobných údajov je potvrdenie záujmu o službu alebo tovar, a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty

 

3.

Zoznam spracúvaných osobných údajov

 • prevádzkovateľ spracúva Vaše kontaktné údaje na účely predzmluvných vzťahov, údaje na doručenie
 • kontaktnými údajmi sú meno, priezvisko, telefónne číslo (na účely potvrdenia objednávky, komunikáciu so zákazníkom, doručenia tovaru), e-mailová adresa (na účely zaslania potvrdenia objednávky a komunikáciu so zákazníkom)
 • údaje na doručenie sú meno a priezvisko príjemcu, titul, adresa doručenia.

 

4.

Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

 • prevádzkovateľ získava len tie osobné údaje zákazníkov, ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník záujmom o službu alebo tovar očakáva
 • prevádzkovateľ získava osobné údaje od zákazníkov v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a zákazníkom.
 • prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu vyplývajúceho zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

5.

Zverejnenie údajov

 • prevádzkovateľ získané osobné údaje zákazníkov – fyzických osôb nezverejňuje

 

6.

Podmienky spracúvania

 • prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov
 • prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a predpismi EÚ
 • prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby.

 

7.

Práva a povinnosti dotknutej osoby

 • zákazník prevádzkovateľa ako dotknutá osoba je povinný uviesť úplné a pravdivé údaje.

8.

Poučenie o právach dotknutej osoby

 • Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať zrušenie odberu noviniek a informačných správ.
Nákupný košík